Hall of Honor

Hall of Honor

APAAM mang đến cho bạn Tượng Đài Danh Dự để mô hình hóa những đóng góp và thành tựu của các anh hùng người Mỹ gốc Ả Rập thực sự của chúng tôi, những người đã phục vụ đất nước này để bảo vệ tự do của cô ấy.

General John Abizaid – Commander – Central Command

General George Joulwan – Supreme Allied Commander- Europe

Brigadier General James J. David – National Guard of Georgia – US Army (USAR)

John T. Joseph – Colonel, U.S. Army (Ret.)

George Kasem – U.S. Congressman

Colonel James Jabara – First Korean War Ace

Lieutenant Alfred Naifeh – WWII Hero

Captain Martin M. Zenni – WWII Veteran

Captain Phillip K. Metres, Jr. – Vietnam War Veteran

Charles Abdelnour – Vietnam Veteran

Mitchell Kaidy – WWII Veteran

George Hatab – WWII Veteran

Essa Sackllah – WWI Veteran

John R. Omar – WWII Veteran

Moses Hanania – WWII Veteran

George Hanania – WWII Veteran

Kanaan Juda Jadalla – Vietnam War Veteran

Constantine Ma’ayeh – WWI Veteran

Joseph Hassien – WWI Veteran

Fred Hassien – Vietnam War Veteran

Private Nathan Badeen – Revolutionary War

Sgt Arthur G. Abodeely – WWII Veteran

PFC Ernest G. Abodeely – WWII Veteran

George Farral – WWII Veteran

Gary M. Farral – Vietnam War Veteran

Family Of  – Gary M. Farral, US Navy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *